Palvelukokonaisuuteni rakennetaan jokaista asiakasta ja tekstiä varten, joten kutakin räätälöityä palvelua vastaan sovimme sille hinnoittelun tapauskohtaisesti. Tarkka hinta selviää tekemällä mihinkään sitomattoman ja täysin maksuttoman tarjouspyynnön, jonka tekemiseen löydät ohjeet täältä. Alle olen kuitenkin koonnut arviot siitä, mitä voit tarjoukseltani odottaa, sillä hintojen ja palveluiden läpinäkyvyys on mielestäni asiakaspalvelun perusta. Muistathan käydä katsomassa myös palveluehtoni tämän sivun lopusta!

Käännökset

Asiatekstit:

 • englanti-suomi: alkaen 0,13€/sana + ALV 24 %
 • suomi-englanti: alkaen 0,15€/sana + ALV 24 % (Huom! Sis. natiivin oikolukijan tarkastuksen, mikäli toimeksianto ylittää 100 euron arvon.)
 • esimerkiksi nettisivut, esitteet, artikkelit, käyttöohjeet, e-oppaat, jne.

Erikoistekstit:

 • AV-käännökset: alkaen 5€/nauhoiteminuutti + ALV 24 %
 • Proosatekstit: projektikohtainen hinnoittelu, pyydä tarjous!

(Kone)käännösten esi- ja jälkieditointi

 • alkaen 0,08€/sana + ALV 24 %

Käytössäni on mm. MemoQ-käännösohjelma, joka mahdollistaa terminologian tehokkaan hallinnan ja ripeämmän käännöstyön. Muistathan, että tehokkaista työkaluista huolimatta kääntäminen vaatii aikaa: keskimäärin käännnän asiatekstejä noin 1800-2200 sanaa päivässä. Erikoistekstit vaativat vielä oman aikansa: AV-käännökset esimerkiksi vaativat enemmän aikaa johtuen ajastamistyöstä, joten 20 ohjelmaminuuttia päivässä on yleensä maksimaalinen työtahti AV-käännöksille. Konekäännösten esi- ja jälkieditointi on luonteeltaan kääntämisen ja oikolukemisen yhdistelmä, ja täten työhön kuluva aika riippuu lähtötekstin laadusta – siitä, muistuttaako työ enemmän kääntämistä vai oikolukemista. Pyydäthän siis palveluun ja tekstiisi soveltuvan työaikataulun.

Käännösten hintaan vaikuttaa kielisuunta, lähtötekstin sisältämä terminologia, sekä lähtötekstin taso ylipäätään (varsinkin esi- ja jälkieditoinnissa). Lisää käännösten hinnoittelusta löydät kirjoituksestani Mikä maksaa?.

Save

Save

Save

Save

Kielenhuolto

Oikoluku:

 • Asiatekstit alkaen 0,02€/sana + ALV 24 %
 • Kaunokirjalliset alkaen 0,005€/sana + ALV 24 %

Toimitus:

 • Toimitustehtävät alkaen 1,80€/1000 merkkiä (sis. välilyönnit) + ALV 24 %. Toimitustyöhön sisältyy automaattisesti niin kieliasun kuin sisällönkin tarkastelu.

Sanelunpurku

 • Kun puhujia on 1-2, veloitan litterointipalvelusta 1 euron / nauhoiteminuutti + ALV 24 %
 • Kun puhujia on 3 tai enemmän, veloitan palvelusta 1,25 euroa / nauhoiteminuutti + ALV 24 %

Mikäli haluaisit yhdistää litterointiin myös materiaalin kääntämisen, ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Litterointiin käytettävä työaika riippuu täysin nauhoitteen laadusta ja kestosta, puhujien määrästä, puheen selkeydestä ja litterointitavasta. Tunnin pituisen nauhoitteen litteroimiseen voi mennä useasta tunnista kokonaiseen työpäivään, jos aineisto on haastava. Esittelethän siis aineiston tarjouspyyntöä tehdessäsi! Aineisto tulee toimittaa tavallisena äänitiedostona (esim. mp3) tai videotiedostona.

Huom! Teen perusmuotoista sanelunpurkua ilman kielenulkoisten eli prosodisten piirteiden litterointia. Näihin piirteisiin kuuluvat mm. intonaatio ja äänen paino. Tarjoan peruslitterointia joko puhekielisenä tai kirjakielisenä. Muistathan ilmaista tarjouspyynnössäsi, mihin tarkoitukseen olet litterointia teettämässä ja minkälaista sanelunpurkua toivot!

Palveluehdot

Palvelun sisältö

Lioness Kielipalvelut tuottaa käännöksiä, tekstien oikolukua ja toimitusta, sekä litterointia ja konekäännösten esi- ja jälkieditointia sovitun toimeksiannon mukaisesti.

Toimeksiantosopimus

Sopimus syntyy asiakkaan hyväksyttyä Lioness Kielipalveluiden lähettämän tarjouksen ja Lioness Kielipalveluiden palveluehdot.

Salassapito

Lioness Kielipalvelut pitää salassa asiakkaan toimittamat materiaalit (lähtöteksti, käsikirjoitus tai nauhoite, sekä mahdolliset palvelun suorittamista tukevat oheismateriaalit). Mikäli asiakas julkaisee käsikirjoituksen tai aineiston, salassapitovelvollisuus raukeaa ko. aineiston osalta. Asiakassuhdetta koskevat tiedot ja liike- ja ammattisalaisuudet ovat ikuisesti salassapitovelvollisuuden piirissä.

Tekijänoikeudet ja työn muokkaaminen

Käännöksiä sitoo tekijänoikeuslain (404/1961) tekijänoikeus, ellei muuta sovita. Käännöksen käyttöoikeus luovutetaan asiakkaalle toimeksiannon tarkoituksen ja laajuuden mukaisesti. Lioness Kielipalvelut pidättää itsellään oikeuden korjata työssä huomatut puutteet sovitussa ajassa. Lioness Kielipalvelut ei vastaa muutoksista, jotka asiakas tekee tekstiin yksipuolisesti sopimatta siitä käännöksen laatijan kanssa.

Tekstien oikolukua ja toimitusratkaisuja koskevien ehdotusten hyväksyminen on asiakkaan vastuulla, eikä Lioness Kielipalveluilla ole tekijänoikeudellista oikeutta oikoluettuihin tai toimitettuihin teksteihin.

Vastuunrajoitus

On asiakkaan vastuulla varmistaa, että tällä on oikeus antaa Lioness Kielipalveluille aineisto palvelun suorittamiseksi. Lioness Kielipalvelut ei takaa taloudellista hyötyä palvelusta, tai muita Lioness Kielipalveluista riippumattomia tuloksia, kuten kustannussopimus kustannusyhtiön kanssa Lioness Kielipalveluiden toimittaman käsikirjoituksen perusteella.

Force majeure

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, mikäli velvoitteiden rikkomus aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Tällaisella ylivoimaisella esteellä voidaan tarkoittaa lakkoa, työsulkua, työtaistelua, kapinaa, luonnononnettomuutta, sotatilaa, äkillistä sairautta tai muuta ylivoimaista estettä, jonka voidaan osoittaa selvästi vaikuttaneen siihen, ettei Lioness Kielipalvelut ole voinut suorittaa toimeksiantoa sovitulla tavalla. Lioness Kielipalvelut sitoutuu ilmoittamaan ylivoimaisesta esteestä viipymättä.

Korvausvelvollisuus

Lioness Kielipalvelut vastaa ainoastaan seuraavanlaisista käännöksiä koskevista vahingoista: jotka ovat ilmenneet painetussa tai kopioidussa tuotteessa; jotka johtuvat Lioness Kielipalveluiden tekemästä virheestä; jos Lioness Kielipalvelut on ennen painatusta/kopiointia saanut hyväksyä työn lopullisessa muodossaan. Tekstien oikolukua ja toimitusratkaisuja koskevien ehdotusten hyväksyminen on asiakkaan vastuulla, ja täten Lioness Kielipalvelut ei ole vastuussa ratkaisuista, jotka asiakas on tehnyt.

Lioness Kielipalvelut pidättää itsellään oikeuden korjata työssä huomatut puutteet sovitussa ajassa. Lioness Kielipalvelut ei vastaa muutoksista, jotka asiakas tekee tekstiin yksipuolisesti sopimatta siitä työn tekijän kanssa.

Lioness Kielipalveluiden korvausvastuu rajoittuu virheen korjaamiseen sekä virheestä aiheutuviin ylimääräisiin painatus-/kopiointikustannuksiin, ja on enintään toimeksiannosta saadun palkkion suuruinen. Lioness Kielipalvelut ei vastaa muista mahdollisista vahingoista, kuten tilaajan taloudellisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Lioness Kielipalvelut ei ole korvausvelvollinen, mikäli korvausvaatimus esitetään 14 päivän jälkeen valmistuneen toimeksiannon vastaanottamisesta.

Muut ehdot

Lioness Kielipalveluiden palveluihin ja niiden ehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, ja mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, mikäli erimielisyyksiä ei sovittelemalla pystytä ratkaisemaan.

Noudatan Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n yleisiä sopimusehtoja, joten lisää palvelun tuottajan ja asiakkaan välisistä vastuukysymyksistä voit lukea SKTL:n sivuilta. Pidätän oikeuden hinnan- ja palveluehdojen muutoksiin.

Palveluehdot päivitetty 25.4.2018.